Szent Anna Rózsabimbói imamozgalom

Szent Anna Rózsabimbói imamozgalom

Az imamozgalom szándékát plébániánk (Budapest, IX. ker. Szent Vince Plébánia) hivatalos lelkületeként vállaljuk fel és bábáskodunk fölötte, hogy folyamatosan napvilágra szülessen. Egyházunk tanítása szerint az ima és a tanítás az irgalmasság lelki cselekedeteit jelenti.

Kedves Testvéreink!

A Szent Anna Rózsabimbói -„tiszta szív, tiszta lélek, tiszta test” az isteni irgalmasság imamozgaloma imafüzérének összeállítása:

 • Az imádságos virrasztásnak ez a programja naponta történő imádkozásra hív bennünket. Az imafüzérben találunk naponta mondható imádságokat, valamint naponta/hetente választható imádságokat. Az imafüzéren végighaladva az egész 10-25 percben elmondható, attól függően, hogy az imádságok közül egyet-egyet választunk-e, vagy a teljes imafüzért az összes imával együtt mondjuk. Az imafüzér lehetőséget ad arra is, hogy még több imával bővítsük, vagy hosszabb elmélkedésekkel együtt is elvégezhető legyen.
 • Törekedjünk arra, hogy legalább hetente egyszer imádkozzuk a teljes imafüzért. A hét többi napján a Jézus Szent Szívéhez szóló bevezető (a felajánló és a mindennapi) imádságok és a Szent Anna Rózsabimbói imamozgalom ún. rövid felajánlásának és rövid fohászának elmondása ajánlott, hogy lámpásunkból ne fogyjon ki az olaj. Mert akár milyen aprócska is egy imádság, segít a rászoruló lelkeknek. Bízzuk az Úr Jézus Krisztusra!
 • Kérünk Benneteket, kedves Testvérek és minden kedves Családot, apró szolgálatok formájában legyetek háttérimádkozók. Otthonaitokban is el tudjátok végezni az imádságot. Összeülhettek hosszabb időt együtt eltöltve családokban, más családokkal együtt, ifjúsági délutánokon, családi és lelki napokon, rendszeres imaórákon, szentségimádásokon.
 • Át kell gondolnunk a Szentlélektől bölcsességet kérve, hogy szétszórjuk, vagy beosztjuk az időnket. Mert a szükséges dolgokat meg kell tenni, a szükségteleneket azonban el kell hagyni. Keressünk és találjunk időt az imádkozásra! Virrasszunk az Úr Jézus Krisztus mellett! Ne hagyjuk Őt magára!
 • Mozgassuk meg az egész plébániát, hiszen az imádkozás „virrasztást” jelent a mi Urunk, Jézus Krisztus mellett, aki a kereszthalála előtti éjszakán vérrel verejtékezett és értünk könyörögött az Atyához. Ne hagyjuk Őt egyedül!
 • Azon testvéreink, akik a Mennyei Atya akaratának megfelelően minden más jó szándékért imádkoznak, vagy akik zarándokúton járnak, imaszándékukhoz hozzáfűzhetik „…és a Szent Anna Rózsabimbói -„tiszta szív, tiszta lélek, tiszta test” az isteni irgalmasság imamozgaloma szándékaira…”, mert a mi Urunk Jézus Krisztusban minden imádság az emberiség üdvösségtörténetének egyetlen Útjához tartozik. Lényeges azonban, hogy minden egyéb imádság a Katolikus Egyház által jóváhagyott kötött imaszöveg legyen. A szabadon megfogalmazott egyéni imádságok nem terjeszthetők az imamozgalmon belül, hitvédelmi okokból, valamint azért, hogy megőrizzük az imamozgalom eredeti szándékát, lelkületét és az imamozgalom által képviselt Katolikus Egyház hivatalos erkölcsi tanítását.

 

Szent Anna Rózsabimbói -„tiszta szív, tiszta lélek, tiszta test” az isteni irgalmasság imamozgalmának lelkülete:

 • A Timóteushoz írt 1. levél így szól hozzánk „Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért;” (…), hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére.”  (1Tim 2,1-4)

Esti lelkiismeret vizsgálatunknál megkérdezhetjük magunktól, hogy „mit tettünk ma tudatosan jót?”. Ilyenkor elgondolkodhatunk Urunk Jézus Krisztusnak azon a mondatán, amelyet a gazdag ifjúnak mondott: „Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid van, add oda a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyekben. Azután jöjj, kövess engem.” (Mt, 19,21) Krisztusnak ez a hívása magában foglalja, hogy Urunk Jézus Krisztus az, aki bennünket folyamatosan imádkozni tanít, Ő tanítja meg, hogy óráról órára, percről percre milyen kapcsolatban legyünk Istennel és az emberekkel. Ő az, akivel együtt mi imádkozunk. Ő az, akinek az időnket odaajándékozzuk. Ahogy Ő mondta, „… mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” (Jn 15,5) Erről tesz tanúságot Szent Ágoston Vallomások című művének közismert mondata is: „Magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik Tebenned.” (I,1,1)

 • Az imádságok útján erősödik, fejlődik az Eucharisztiában jelenlévő Krisztussal a kapcsolatunk. Hisszük és bizalommal valljuk, hogy az Eucharisztia a tiszta élet forrása.
 • Kérjük Jézus Krisztus nagy szüleinek az oltalmát, Szent Annáét, akiről az imamozgalom a nevét kapta, és Szent Joachimét, mert ők nevelték Szűz Máriát, ők állnak a tiszta forráshoz legközelebb. Minél közelebb megy valaki a forrás eredéséhez, annál tisztább vizet talál.
 • A Boldogságos Szűz Mária királynő ünnepét 1954-ben rendelte el XII. Piusz pápa, a mennybevétel dogmája kihirdetésének negyedik évfordulóján. Szűz Mária oltalmát kérjük. Szeretnénk elősegíteni Égi Édesanyánkkal a személyes kapcsolat mélyülését az imádságok során. Kérjük igaz hitű társa, Szent József pártfogását is.
 • Páli Szent Vince, templomunk védőszentje, az irgalmasság szentje, aki lelkületében és tetteiben a szenvedők, a megvetettek, kitaszítottak és az elesettek felkarolását hordozza. Páli Szent Vince Marillac Szent Lujzával megalapította az irgalmas nővérek rendjét (Páli Szent Vincéről nevezett Irgalmas Nővérek Szeretet Leányai Társulat), amelynek jelmondata: „Az irgalmas szeretet emeli föl a világot!” (Adoremus, 2019. szeptember, 24.o.)
 • Az imádságban eltöltött percek irgalmasságot, segítségnyújtást jelentenek, mint ahogy a szeretet kis útjai Lisieux-i Kis Szent Teréz lelkének üdeségéből fakadóan, akit egyháztanítóként is tisztelhetünk.
 • Kérjük Szent Apostolaink, Szent Pápáink, Szent Gellért püspök, Szent István király, Szent Imre herceg, Assisi Szent Ferenc, Szent Rita, Szent Mónika, Szent Faustyna nővér közbenjárását szolgálataink megvalósulásáért, és hogy velünk együtt imádkozzanak az egész világ tisztaságáért, üdvösségéért.
 • Különösképpen kérjük Boldog Charles de Foucauld Jézus kistestvére közbenjárását, aki a legegyszerűbben, minden gazdagságtól megfosztva az Eucharisztiában elmerülve a világban lévő jelenlétével akarta szeretetét kifejezni az emberek iránt a Mennyei Atyát szolgálva. Ültesd el Szentlélek Isten szívünkben a vágyat és add meg nekünk, hogy mi is az Eucharisztiában elmerülve tudjunk a világban jelen lenni.
 • Kérjük minden Szentek közösségének, Szent Mihály arkangyalnak és Isten összes Szent Angyalának közbenjárását. Isten Szent Angyalai kísérnek bennünket zarándokutunkon. Velünk vannak és szolgálatra készen várnak, hogy üdvösségünket munkálják.
 • Az imamozgalom szándékát plébániánk (Budapest, IX. ker. Szent Vince Plébánia) hivatalos lelkületeként vállaljuk fel és bábáskodunk fölötte, hogy folyamatosan napvilágra szülessen. Egyházunk tanítása szerint az ima és a tanítás az irgalmasság lelki cselekedeteit jelenti. Az irgalmas szamaritánus története lelkületi alapot kínál, hogy a rászorultaknak, sérülteknek segítsünk. Krisztus elé hívni őket, hogy feldolgozódjanak saját nehézségeik és esendőségük. Az irgalmas, bűnbocsátó, szabadító Krisztus képe, az Isteni Irgalmasság festménye, nem azért került a templomunkba, hogy ott porosodjon.  Valójában azonban az Isteni Irgalmasság képét a szívünkben-lelkünkben kell leporolni. Magunk előtt látva a fájdalmában megtört és ellankadt Szűz Anyát, ébredjen fel a lelkiismeretünk és jusson eszünkbe, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus értünk szenvedett, és a Mennyei Atya mindenkinek az üdvösségét akarja. Vegyük észre a húsvéti események életünkre kiáradó csodáját! Mert az Isteni Irgalmasság újjáteremtő kegyelmi hatása ajándék a mi részünkre!
 • Tiszteletre méltó Mindszenty bíboros atyánk közismert kijelentései: „Ha van egymillió imádkozó magyar, nem félek a holnaptól.” [1] és „Az én vágyam: egymillió (…) hazai katolikus magyar család térdre ereszkedése és rózsalánca Mária felé határon innen, határon túl. [2] Ne feledjük azonban, hogy az imádságunkhoz a hitvalló hiteles életünknek is hozzá kell tartoznia, nehogy üres beszédek, tétova árnyékok maradjunk. Isten szava teremtő szó. Ezért az Úr Jézus Krisztussal együtt szívünkben és lelkünkben valóságosan térdre ereszkedve imádkozzunk, hogy kiáradjon a húsvét misztériumának újjáteremtő ereje, hogy leomoljanak a szívekről, a lelkekről a bilincsek. Olykor végeláthatatlanul állhatatosan és kitartón kell imádkozni egy-egy lélekért.

Kérjük tiszteletre méltó Mindszenty bíboros atyánkat, hogy legyen közbenjáró oltalmazója a Szent Anna Rózsabimbói -„tiszta szív, tiszta lélek, tiszta test” az isteni irgalmasság imamozgalma útján imádságos életek megszületéséért folytatott munkálkodásunknak és az imamozgalom szándékainak. Kérjük őt, menjünk együtt, legyünk munkatársak.

 • Záró gondolatként idézzük fel Urunk Jézus Krisztus egyik példabeszédét. A szőlősgazda kiment a piacra, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon fel. A piacon várakozó, ácsorgó, tébláboló, gazdátlan embereket talált. Akkor a szőlősgazda megkérdezte őket:

„Ti miért álldogáltok itt egész nap tétlenül?” (vö. Mt 20,1-16)

 

Nem azt mondta Urunk Jézus Krisztus Édesanyja, hogy

„Tegyetek meg mindent, amit mond!”(Jn 2,5)?

 

Testvéri és munkatársi szeretettel: Páli Szent Vince plébánia hívő közössége, IX. ker Budapest

 

Legyünk most az imádság nemzete!

Ha újból megtanulunk imádkozni,

lesz honnét erőt és bizalmat meríteni.

Ne veszítsétek el bizalmatokat!" [3]

Mindszenty József

                                                                                                                                       

 


[1] szállóige Mindszenty József szavai alapján

[2] Budapest, 1948. október 3. Egyházam és Hazám. Mindszenty József hercegprímás szentbeszédei III. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a Szent Gellért Kiadó és Nyomda közös kiadása, Budapest, 1997. 147.

[3] forrás: Krajsovszky Gábor, „Akarok lenni népem lelkiismerete”. Mindszenty József esztergomi székfoglalásának 60. évfordulójára, http://web.axelero.hu/kesz/jel/05_10/krajsovszky.html

Urnatemető és osszárium

Urnatemető és osszárium

A páli Szent Vince plébániatemplomban urnatemető mellett szórásos temetésre alkalmas osszárium is található.

 

Miserend plébániatemplomunkban